Kişisel BilgilerCinsiyet Seçiniz
Fotoğrafınız *

İletişim Bilgileri


En son çalıştığınız ya da halen çalışmakta olduğunuz Kurum *Eğitim Durumu  *
Hakemlik / Mentorlük yapabileceğiniz alanları seçiniz. *CV'niz

Daha önce hangi programlara yönelik proje yazma/yürütme ya da rehberlik deneyiminiz oldu?

(TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Üniversite BAP, AB Çerçeve Prg., Diğer) *GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR
Bir tarafta Hakemler/Mentorler, diğer tarafta YTÜ Teknopark aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
Sözleşmenin konusu, Starbigg programı kapsamında yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine girişimciler ya da YTÜ Teknopark tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin YTÜ Teknopark’nin onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
3- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
Sözleşmede tanımlanan Starbigg Programı esnasında açıklanan iş fikirleri ile ilgili proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.
4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 Hakem/Mentorler, Starbigg Programı kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi YTÜ Teknopark‘ne vermeyi taahhüt eder.
4.2 İşbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, ünvanı ve girişimciler/firmalarla ilgili bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde YTÜ Teknopark’nin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.3 Hakem/Mentorler, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder, kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde YTÜ Teknopark’ne karşı öncelikle sorumludur.
4.4 YTÜ Teknopark tarafından Hakem/Mentor‘e temin edilmiş proje ile ilgili belge ve bilginin, girişimcinin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin öğrenilmesi halinde bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.
4.5 İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile YTÜ Teknopark’nin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
5- SÜRE
İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, Starbigg Programı’nın başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir.
6- TEBLİGAT
Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için başvuru formunda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.
7- UYUŞMAZLIK
İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle Starbigg Programı Hakem/Mentor başvuru işlemi esnasında yapılmıştır.

Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığımın ve/veya YTÜ Teknopark tarafından, verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı olguların saptanması halinde, YTÜ Teknopark tarafından bu konuda alınacak tüm kararlara (bu programdan çıkarılmam dahil) uyacağımı ve uygulanacak yaptırımların tarafıma doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkânımın bulunmadığını gayri kabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.

Taahhütname içeriğini okudum anladım ve kabul ediyorum.